تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان دولت افزایش یافت

تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان دولت افزایش یافت

۱ صدور قبض ۵۰٬۰۰۰ صفر ۵۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲ وصل خط پس از پرداخت بدهی ۲۴٬۰۰۰ ۶٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۳ ثبت‌‏نام خط حقیقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) ۲۶۶٬۰۰۰ صفر ۲۶۶٬۰۰۰ این تعرفه از متقاضی دریافت می‌شود. ۴ ثبت‌‏نام خط حقوقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) ۵۴۸٫۰۰۰ صفر ۵۴۸٬۰۰۰ این تعرفه از متقاضی دریافت می‌شود. ۵ تغيير نام خط حقیقی ۲۹۳٬۰۰۰ ۹۰٬۰۰۰ ۳۸۳٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۶ تغيير نام خط حقوقی ۶۰۶٬۰۰۰ ۱۳۰٬۰۰۰ ۷۳۶٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۷ تغيير مكان تلفن ثابت حقیقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) ۷۴٬۰۰۰ ۱٬۴۱۹٬۰۰۰ ۱٬۴۹۳٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۸ تغییر مکان تلفن ثابت حقوقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) ۲۰۶٬۰۰۰ ۱٬۴۱۹٬۰۰۰‍ ۱٬۴۹۳٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۹ تغيير نام و مكان تلفن ثابت به‌طور هم‏زمان حقیقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) ۳۱۵٬۰۰۰ ۱٬۴۱۹٬۰۰۰ ۱٬۷۳۴٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۰ تغيير نام و مكان تلفن ثابت به‌طور هم‏زمان حقوقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) ۶۰۹٬۰۰۰ ۱٬۴۱۹٬۰۰۰ ۲٬۰۲۸٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۱ كشف مزاحمت تلفنی ۱۳۱٬۰۰۰ صفر ۱۳۱٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۲ بازكردن/ بستن صفر دوم ۹۸٬۰۰۰ صفر ۹۸٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۳ اعتراض مشترك به صورتحساب ۴۳٬۰۰۰ صفر ۴۳٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۴ قطع/ وصل تلفن به درخواست مشترک ۵۰٬۰۰۰ صفر ۵۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۵ تخليه خط تلفن به درخواست مشترک ۶۵٬۰۰۰ صفر ۶۵٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۶ ثبت و حذف اطلاعات در / از سامانه ۱۱۸ ۵۷٬۰۰۰ صفر ۵۷٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۷ فعال‏سازی خدمات ویژه (انتقال مكالمه و كنفرانس ۳ نفره و …) ۶۰٬۰۰۰ صفر ۶۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۸ غیر فعال کردن خدمات ویژه ۵۹٬۰۰۰ صفر ۵۹٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۱۹ تعويض شماره ۵۹٬۰۰۰ صفر ۵۹٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۰ تعهد مشترک پس از ايجاد مزاحمت برای بار دوم ۸۶٬۰۰۰ صفر ۸۶٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۱ تعهد مشترک به علت سيم‏‌كشی غيرمجاز ۱۰۲٬۰۰۰ صفر ۱۰۲٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۲ استرداد مبلغ فيش ۷۹٬۰۰۰ صفر ۷۹٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۳ اصلاح نام مشترک روی قبض ۶۰٬۰۰۰ صفر ۶۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۴ اصلاح آدرس مندرج روی قبض تلفن ۷۰٬۰۰۰ صفر ۷۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۵ ويرايش اطلاعات مشترک ۸۳٬۰۰۰‍ صفر ‍۸۳٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود. ۲۶ ریزمکالمات روی لوح فشرده (CD) ۴۰٬۰۰۰ صفر ۴۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود و
شامل هزینه‌ی لوح فشرده (CD) نیست. ۲۷ چاپ ریز مکالمات برگ اول ۶۰٬۰۰۰ ریال
مازاد بر برگ اول هر برگ ۲۰٬۰۰۰ ریال صفر برگ اول ۶۰٬۰۰۰ ریال
مازاد بر برگ اول هر برگ ۲۰٬۰۰۰ ریال این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود و
شامل کلیه‌ی هزینه‌های چاپ و کاغذ است. ۲۸ پیگیری نامه‌های قضایی ۳۷۵٬۰۰۰ صفر ۳۷۵٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود و
هزینه‌ی پشتی براساس مصوبات کمیسیون
دریافت می‌شود. ۲۹ تقسیط بدهی ۳۵٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ این تعرفه از مشترکین دریافت می‌شود.