خدمات دستگاه‌های اجرایی در درگاهی واحد اطلاع‌رسانی می‌شود

خدمات دستگاه‌های اجرایی در درگاهی واحد اطلاع‌رسانی می‌شود

سازمان اداری و استخدامی كشور به استناد نقشه راه دولت الكترونيک سال ۱۳۹۳ و همچنين مصوبه شورای ‌عالی اداری در اسفندماه ۱۳۹۵، مسئول طراحی و پیاده‌سازی «سامانه مديريت خدمات دولت» شد.

سامانه مديريت خدمات دولت به نشانی mardom.ir، درگاه واحدی برای اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم است و شامل چهار زيرسامانه با عناوين «سامانه مديريت خدمات دولت؛ ويژه دستگاه‌های اجرايی»، «سامانه ملی خدمات دولت؛ ويژه مردم»، «سامانه پيگيری خدمت؛ ويژه مردم» و «سامانه راهبری ميز خدمت؛ ويژه دستگاه‌های اجرايی» می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه مديريت خدمات دولت به‌طور آسان، سريع و جامع، به خدمات دستگاه‌های اجرايی، اطلاعات متمركز و به‌روز و شيوه‌ی ارائه‌ی خدمات دسترسی پیدا کنند؛ از جمله جزئيات در خصوص مدارک لازم برای دريافت خدمات، شرايط دريافت خدمات، هزينه‌های هر خدمت و قوانين و مقرراتی كه به موجب يک خدمت ارائه می‌شود. همچنین قابلیت پیگیری خدمات در سامانه‌ی جدید دولت وجود دارد.

به‌گفته‌ی رئيس امور توسعه دولت الكترونيک سازمان اداری و استخدامی كشور، در اين سامانه ۱۶۱ دستگاه اجرايی اعم از دستگاه دولتی و نهادهای عمومی غير دولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و استان‌داری‌ها، همچنین ۲۵۷۸ كاربر كه نمايندگان دستگاه‌های اجرايی در اين سامانه هستند، به ارائه‌ی ۵۷۸۵ خدمت می‌پردازند.

مقاله‌های مرتبط:

سامانه مديريت خدمات دولت سال گذشته در نمايشگاه الكامپ رونمايی شد و اطلاعات به‌روز و قابل اتكايی برای دستگاه‌های اجرايی در راستای سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی‌ در حوزه‌ی دولت الكترونيک تأمين می‌کند. به‌گفته‌ی شراره بخت‌جو، رئيس امور توسعه دولت الكترونيک سازمان اداری و استخدامی، این سامانه می‌تواند موازی‌کاری‌ها دستگاه‌های اجرایی را نیز شناسایی کند. بخت‌جو در خصوص شیوه‌ی استفاده‌ی مردم از سامانه‌ی مذکور می‌گوید:

«اين سامانه، مردم را در خصوص شيوه‌ی ارائه‌ی خدمات راهنمايی می‌كند؛ مثلاً اگر خدمت الكترونيكی باشد، لينک دريافت خدمت هم وجود دارد و افراد با كليک روی لينک، به سامانه‌ی دستگاه اجرايی ارائه‌دهنده‌ی خدمت هدايت می‌شوند. اگر خدمت به‌صورت غير الكترونيكی باشد، اطلاع‌رسانی درخصوص خدمت و بخشی از شناسنامه‌ی آن در اختيار عموم مردم قرار می‌گيرد.» به‌گفته‌ی او، امكان پيگيری وضعيت خدمت درخواستی و نظرسنجی درخصوص آن هم برای مردم وجود دارد؛ اما در حال ‌حاضر تنها در تعدادی از دستگاه‌های اجرايی و سه استان به اجرا گذاشته شده است.

سامانه راهبری ميز خدمت به‌موجب ماده (۱۷) مصوبه حقوق شهروندی و دستورالعمل ميز خدمت حضوری و الكترونیک راه‌اندازی شده است و کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند میز خدمت حضوری خود را مستقر و میز خدمت الكترونیکی را راه‌اندازی کنند. این موضوع به ‌دلیل کندی در روند ارزیابی فرم‌های میز خدمت پیگیری شد و اکنون كليه‌ی مراحل ارزيابی ميز خدمت حضوری و الكترونيكی دستگاه‌ها در سامانه‌ی راهبری ميز خدمت امكان‌­پذير است؛ همچنین شبكه‌ای از ارزيابان ميز خدمت در كشور وجود خواهد داشت. سامانه راهبری ميز خدمت فعلا به‌صورت آزمایشی در ۳۰ دستگاه ستادی و واحدهای استانی قزوين، هرمزگان و خوزستان به اجرا گذاشته شده است.

به‌گفته‌ی رئيس امور توسعه دولت الكترونيک سازمان اداری و استخدامی کشور، عملكرد دستگاه‌های اجرايی در سامانه مديريت خدمات دولت به‌طور مستمر رصد می‌شود و در ارزيابی عملكرد سالانه‌ی آنان تأثير بسزايی دارد.