پیامک‌های دولت فقط از سرشماره ۴۰۴۰ برای مردم ارسال خواهد شد

پیامک‌های دولت فقط از سرشماره ۴۰۴۰ برای مردم ارسال خواهد شد

سازمان فناوری اطلاعات سامانه یکپارچه پیام ایران را به‌منظور یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل داده پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی و کاهش زمینه تخلفات در تبادل پیام با مردم و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخ‌گویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم رونمایی کرد.

به‌گزارش زومیت، این سامانه چهار زیرسامانه را شامل می‌شود: ۱. کارپوشه ملی ایرانیان؛ ۲. ارسال پیامک؛ ۳. ارسال کد دستوری و پست الکترونیکی احراز هویت‌شده‌ی بومی. افراد حقیقی و حقوقی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از احراز هویت و تأیید سازمان فناوری اطلاعات ایران، از خدمات این سامانه استفاده کنند. سامانه پیام ایران از زیرساخت­‌های دولت الکترونیکی موجود استفاده می‌کند تا امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین دستگاه‌­های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارسال و دریافت پیامک برای هریک از دستگاه­‌های اجرایی از شماره اختصاصی تخصیص‌یافته ذیل سرشماره ۴۰۴۰ و ارائه خدمات هریک از دستگاه‌­های اجرایی از شماره کد دستوری اختصاصی USSD تخصیص‌یافته ذیل سرشماره #۴* را فراهم کند.

مقاله‌ مرتبط:

بر‌این‌اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به‌منظور ارسال و دریافت هرگونه پیام از بستر سامانه پیام ایران استفاده کنند. ارسال پیامک دستگاه‌های اجرایی به مخاطبان نیز به‌منظور مقابله با ارسال پیام‌های جعلی خارج از سامانه پیام ایران ممنوع است و پیامک‌ها باید فقط از سرشماره اختصاصی دستگاه در سامانه پیام ایران ذیل سرشماره ۴۰۴۰ یا mask شماره مربوط به دستگاه ارسال شود.

این سامانه فعالیت اولیه‌اش را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرد و در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به ۵۵۰ هزار کاربر فعال ۱۰ میلیون سند ارسالی میان دستگاه‌های دولتی و مردم رسید. تعداد کاربران فعال سامانه تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۹۳ هزار بوده و ۶۰ میلیون دیتا ازطریق ۸۲ دستگاه اجرایی بین مردم و دولت جابه‌جا و تاکنون ۱۶/۵ میلیون پیامک ازطریق این سامانه به مردم ارسال شده است. با اتصال APIهای پیام‌رسان‌های داخلی به این سامانه، به‌زودی مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی از این طریق نیز امکان‌پذیر می‌شود.