طرح سامان‌دهی پیام رسان های اجتماعی کاملا کنار گذاشته شد