جهرمی برای قطعی اینترنت در زمان قطع برق عذرخواهی کرد