اکثر نمایندگان مجلس خواهان بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در صحن علنی هستند