اهالی سیاست درباره طرح صیانت چه نظری دارند (بروزرسانی)