تعداد تراکنش‌های کارتی با شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرد

تعداد تراکنش‌های کارتی با شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرد

آخرین گزارش اقتصادی شاپرک برای اسفند ۱۳۹۸ نشان‌دهنده‌ی این است که میزان تراکنش‌های شاپرکی در اسفند درمقایسه‌با بهمن‌ ۱/۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی شیوع ویروس کرونا در کشور و در پی آن، خانه‌نشینی اجباری مردم باعث کاهش میزان خریدها و تراکنش‌های کارتی در بستر شاپرک شده است. گزارش شاپرک نشان می‌دهد در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۲،۲۸۱ میلیون تراکنش با ارزش ۳،۲۸۲ هزار میلیارد ریال در شبکه‌ی الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده است که درمقایسه‌با بهمن، رشد منفی ۱/۳۷ درصدی در تعداد و ۱/۲۲ درصدی در ارزش ریالی را تجربه است.

گزارش شاپرک

این در حالی است که تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفند هر سال درمقایسه‌با ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کرد؛ اما امسال کم‌شدن خریدهای شب عید مردم به‌علت شیوع ویروس کرونا به‌خوبی ازطریق آمار ارائه‌شده مشاهده می‌شود. در بخش دیگری از گزارش شاپرک و در مقایسه‌ی تعداد تراکنش‌های اسفند ۱۳۹۸ با اسفند ۱۳۹۷ نشان داده شده است که تراکنش‌ها اسفند ۱۳۹۸ درمقایسه‌با ماه مشابه سال ۱۳۹۷ از نظر تعدادی ۲/۸۰ درصد و از نظر ریالی ۱۱/۶۵ درصد رشد کرده است؛ درحالی‌که این ارقام در مقایسه‌ی تراکنش‌های اسفند ۱۳۹۷ و اسفند ۱۳۹۶ از نظر تعداد رشد ۲۶/۵ درصدی و از نظر ریالی رشد ۵۳/۶۸ درصدی یافته‌اند.

گزارش شاپرک

شاپرک در بخش دیگری از گزارش اقتصادی اسفند ۱۳۹۸ درباره‌ی سهم تراکنش‌های هریک از ابزارهای پذیرش اطلاعاتی داده است. طبق نمودار شاپرک، کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۹۰/۹۷ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و بعد‌از‌آن، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

عواملی مانند محدودیت انجام تراکنش در ابزار پذیرش موبایلی و تعداد فراوان کارت‌خوان فروشگاهی و بی‌نیازی کارت‌خوان فروشگاهی به تجهیزات مکمل مانند کامپیوتر یا گوشی موبایل ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی است. برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و برای ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن‌همراه نیاز است که شاید هنگام خرید دردسترس همه قرار نداشته باشد.

گزارش شاپرک

طبق گزارش اقتصادی شاپرک، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اسفند ۱۳۹۸، ۲۱۱ تراکنش است که درمقایسه‌با میران مشابه در ماه گذشته، کاهش ۴/۷۰ واحدی (منفی ۲/۱۸ درصدی) تجربه کرده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۱۶/۷۹ درصدی، از ۱۱۸ تراکنش در بهمن‌ ۱۳۹۸ به ۱۰۱ تراکنش در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین، متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۶۹ تراکنش است که درمقایسه‌با ماه گذشته کاهش ۵/۰۷ واحدی داشته است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۳/۰۸ درصد کاهش درمقایسه‌با بهمن‌ ۱۳۹۸ حدود ۲۴۹ عدد در اسفند ۱۳۹۸ بوده است.

گزارش شاپرک

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در اسفند ۱۳۹۸ درمقایسه‌با بهمن‌ به‌ترتیب افزایش ۰/۹۶ و کاهش ۱/۱۵ درصدی و تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در اسفند ۱۳۹۸ درمقایسه‌با بهمن به‌ترتیب کاهش ۰/۷۸ درصدی و افزایش ۱/۱۵ درصدی یافته است. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز، کاهش ۰/۱۸ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰/۰۰۵ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها دیده می‌شود.

گزارش شاپرک

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در اسفند ۱۳۹۸ درمقایسه‌با اسفند ۱۳۹۷ به‌ترتیب با افزایش ۱/۹۰ و کاهش ۵/۸۶ درصدی و تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به‌ترتیب با کاهش ۰/۳۸ درصدی و افزایش ۵/۸۹ درصدی همراه بوده است. همچنین در زمان مشابه، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی کاهش ۱/۵۲ درصدی و مبلغ تراکنش‌های این ابزار کاهش ۰/۰۳۲ درصدی را تجربه کرده است.

گزارش شاپرک