ترافیک ورودی اپراتورهای تلفن همراه افزایش یافته است

ترافیک ورودی اپراتورهای تلفن همراه افزایش یافته است

تا پایان سه‌ماهه‌ی‌ نخست سال جاری، مجموع مکالمات ورودی اپراتورهای تلفن‌همراه از سمت سایر اپراتورها به بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دقیقه رسیده است که این رقم در‌مقایسه‌با سه‌ماهه‌ی گذشته، افزایشی بیش از ۲۶۳ میلیون دقیقه را نشان می‌دهد.

طبق آمار جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مکالمات ورودی و خروجی هریک از اپراتورها در سه‌ماهه‌ی‌ ابتدایی سال ۱۳۹۹ متفاوت بوده است؛ اما درمجموع ترافیک ورودی اپراتورها از سمت اپراتورهای دیگر، به ۸ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۲۸ دقیقه می‌رسد.

اپراتور همراه اول بیش از ۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۵۷۴ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون و ۴۵۳ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. ترافیک درون‌شبکه این اپراتور نیز به بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار دقیقه می‌رسد. در جدول زیر، میزان مکالمات ورودی و خروجی اپراتور همراه اول به‌تفکیک آمده است.

شاخص سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹
ترافیک خروجی بین‌الملل ۳۴،۵۱۱،۶۷۹
ترافیک ورودی بین‌الملل ۱۹،۵۵۶،۹۷۸
ترافیک خروجی به‌سمت سایر اپراتورهای سیار  ایرانسل ۴،۱۸۶،۷۶۶،۹۱۲
رایتل ۲۸۱،۸۰۷،۹۶۳
جمع کل ۴،۴۶۸،۵۷۴،۸۷۵
ترافیک ورودی از سمت سایر اپراتورهای سیار ایرانسل ۳،۵۳۹،۸۴۱،۱۲۱
رایتل ۱۶۹،۶۱۲،۵۸۱
جمع کل ۳،۷۰۹،۴۵۳،۷۰۲
ترافیک درون شبکه ۳۰،۳۱۰،۲۴۱،۸۶۶
ترافیک خروجی به مقصد شبکه‌ی تلفن ثابت ۲،۰۱۲،۵۱۸،۱۹۹
ترافیک ورودی از مبدأ شبکه‌ی تلفن ثابت ۲،۹۷۵،۵۸۵،۹۱۲

ترافیک ورودی و خروجی در اپراتور همراه اول تا پایان سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹

اپراتور ایرانسل درمجموع بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۵۳۷ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۴ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۲۴۱ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. ترافیک درون‌شبکه این اپراتور نیز به بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون و ۶۸۹ هزار دقیقه می‌رسد. در جدول زیر، میزان مکالمات ورودی و خروجی اپراتور ایرانسل را به‌تفکیک مشاهده می‌کنید.

شاخص سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹
ترافیک خروجی بین‌الملل  ۱۵،۶۶۱،۲۵۰
ترافیک ورودی بین‌الملل  ۱۰،۲۱۷،۴۹۲
ترافیک خروجی به‌سمت سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۳،۵۲۱،۵۲۲،۹۳۹
رایتل ۱۳۶،۷۵۸،۶۳۰
سیار کیش ۱،۲۵۵،۹۲۹
جمع کل ۳،۶۵۹،۵۳۷،۴۹۸
ترافیک ورودی از سمت سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۴،۲۱۸،۷۸۹،۶۱۵
رایتل ۱۵۰،۴۵۰،۴۵۴
سیار کیش ۱،۴۸۹
جمع کل ۴،۳۶۹،۲۴۱،۵۵۸
ترافیک درون شبکه ۱۱،۷۱۸،۶۸۹،۶۲۸
ترافیک خروجی به مقصد شبکه‌ی تلفن ثابت ۴۷۳،۷۱۰،۱۲۳
ترافیک ورودی از مبدأ شبکه‌ی تلفن ثابت ۱،۰۰۶،۵۸۱،۳۲۰

ترافیک ورودی و خروجی در اپراتور ایرانسل تا پایان سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹

مکالمات خروجی اپراتور رایتل به سایر اپراتورهای همراه نیز درمجموع بیش از ۳۲۲ میلیون و ۷۹۸ هزار دقیقه برآورد و بیش از ۴۲۳ میلیون و ۵۰۲ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی ورودی نیز از سایر اپراتورهای همراه ثبت شده است. ترافیک درون‌شبکه‌ی این اپراتور به رقمی بیش از ۳۹۲ میلیون و ۹۷۵ هزار دقیقه بوده می‌رسد. در جدول زیر، میزان مکالمات ورودی و خروجی اپراتور همراه اول به‌تفکیک آمده است.

شاخص سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹
ترافیک خروجی بین‌الملل ۱،۱۳۹،۷۸۴
ترافیک ورودی بین‌‌الملل  ۶۵۶،۹۴۲
ترافیک خروجی به‌سمت سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۱۶۹،۳۶۷،۵۳۷
ایرانسل ۱۵۳،۴۳۱،۱۷۸
سیار کیش
جمع کل ۳۲۲،۷۹۸،۷۱۵
ترافیک ورودی از سمت سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۲۸۳،۷۳۰،۹۴۸
ایرانسل ۱۳۹،۷۷۱،۸۲۰
سیار کیش
جمع کل ۴۲۳،۵۰۲،۷۶۸
ترافیک درون شبکه ۳۹۲،۹۷۵،۸۱۳
ترافیک خروجی به شبکه‌ی تلفن ثابت ۳۹،۳۰۷،۱۹۳
ترافیک ورودی از مبدأ شبکه‌ی تلفن ثابت

۵۷،۷۳۲،۹۸۹

ترافیک ورودی و خروجی اپراتور رایتل تا پایان سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹