بخش فناوری فضایی سال آینده ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد

بخش فناوری فضایی سال آینده ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد

لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ هم‌اکنون در دست بررسی مجلس است. در این لایحه برای توسعه‌ی فناوری‌های فضایی در قالب پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم و پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات، ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته که دو برابر بودجه‌ی سال پیش فناوری فضایی است. 

به‌گزارش مهر، پژوهشگاه هوافضا مشمول دریافت ۳۱۵ هزار و ۲۳۴ میلیون ریال بودجه‌ی هزینه‌ای شده که ۱۲۰ هزار میلیون ریال آن برای بودجه‌ی عمومی و اختصاصی تعیین شده است. حال آنکه در بودجه‌ی مصوب سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۵۱ هزار و ۴۵ میلیون ریال ردیف بودجه‌ی هزینه‌ای این پژوهشگاه بوده است. بودجه‌ی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم نیز معادل ۶۸ هزار میلیون ریال است که سال پیش برابر با ۴۵ هزار میلیون ریال بوده.

مقاله‌های مرتبط:

بودجه‌ی پژوهشگاه فضایی ایران نیز پنج برابر بودجه‌ی ۲۱۶ هزار و ۲۴۰ میلیون ریالی سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. بودجه‌ی پیشنهادی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشگاه فضایی ایران مبلغ ۱۱۲ هزار میلیون ریال پیشنهاد شده که سال پیش، ۸۸ هزار میلیون ریال بوده است. بااین‌حال، ردیف بودجه‌ی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان فضایی ایران چندان متفاوت از سال پیش نیست و ۲۸۹ هزار و ۲۷۱ میلیون ریال درمقابل ۲۶۱ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال سال پیش است.

بودجه‌ی هزینه‌ای سازمان فضایی مبلغ ۳۹۳ هزار و ۸۵۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده که ۲۵۰ هزار میلیون ریال آن در ردیف بودجه‌ی متفرقه قرار می‌گیرد. بودجه‌ی مصوب این سازمان در سال ۱۳۹۹، ۲۶۱ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال بود. سازمان فضایی ایران مکلف شده در جدول اعتبارات متفرقه‌ی انتقال‌یافته حداکثر مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال برای توسعه‌ی فناوری و کاربردهای فضایی و مبلغ ۲۵۰ هزار میلیون ریال برای فعالیت‌های فضایی هزینه کند.

در بخش هزینه‌های عمومی و متفرقه‌ی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگاه هوافضا به هزینه‌ی مبلغ ۱۹۵ هزار و ۲۳۴ میلیون ریال برای جبران خدمت کارکنان و استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی و پژوهشگاه فضایی ایران به مبلغ ۳۲۳ هزار و ۵۶ میلیون ریال و سازمان فضایی ایران به مبلغ ۳۹۳ هزار و ۸۵۷ میلیون ریال مکلف شده است.

با درنظرگرفتن این مبالغ به‌نظر می‌رسد که دولت برای بخش فناوری فضایی در سال آینده، ۲ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال بودجه در نظر گرفته باشد.